SAU KHI TOÀ NGĂN CHẶN QUY CHẾ GÁNH NẶNG XÃ HỘI NHỮNG ĐIỀU DI DÂN CẦN BIẾT KHI NỘP ĐƠN XIN THẺ XANH

65

Tháng trước, tòa án chặn quy chế của chánh quyền Trump từ chối cấp thẻ xanh cho di dân không qua được điều kiện về lợi tức hoặc dùng chương trình xã hội.  Thành công này của di dân có nghĩa là quy chế đáng lẽ có hiệu lực bắt đầu ngày 15 tháng Mười sẽ bị chặn lại trong khi cuộc tranh cãi tại tòa tiến hành.

Rất quan trọng để hiểu quy chế có thể ảnh hưởng đến những người nộp đơn xin thẻ xanh.  Trong khi chính sách nhắm tới những dịch vụ xã hội để quyết định số phận của một số đơn xin di dân, quy chế này sẽ không ảnh hưởng đến nhiều di dân đang sinh sống tại đây.  Những chương trình xã hội chỉ giới hạn với Medicaid, trợ cấp dinh dưỡng (SNAP) và nhà ở (Section 8.)

Đây là ba bước để kiểm tra xem thay đổi trong chính sách ảnh hưởng đến bạn và gia đình bạn như thế nào nếu tòa án cho áp dụng.

1 –  Tìm hiểu xem bạn hay thành viên gia đình bạn có bị ảnh hưởng vì quy chế thay đổi không.  Không ảnh hưởng đến những ai đang xin nhập tịch, những di dân vì nhân đạo như người tỵ nạn và tỵ nạn chính trị, và những ai đang xin gia hạn quy chế DACA

2 – Nếu gia đình bạn bị ảnh hưởng vì quy chế mới, tìm hiểu thêm xem nhận dịch vụ xã hội ảnh hưởng đến bạn ra sao trước khi bạn hủy đăng ký.  Nhận dịch vụ xã hội sẽ không tự động đặt bạn vào nhóm gánh nặng xã hội – những viên chức về di dân phải xét toàn bộ trường hợp của bạn để quyết định bạn có phải là gánh nặng xã hội hay không.  Họ xét những yếu tố tích cực, thí dụ như có việc làm hoặc có bảo hiểm sức khỏe đối chiếu với những yếu tố tiêu cực như  dùng dịch vụ xã hội, khả năng Anh ngữ, hay có bệnh.  Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta có quyền dùng một vài dịch vụ xã hội – chúng được đặt ra để giúp chúng ta khỏe mạnh hơn và cộng đồng chúng ta mạnh hơn.

3 – Hãy lên tiếng về những đổi thay này và bênh vực những chính sách của cộng đồng bạn.  Hãy viếng trang mạng www.protectingimmigrantfamilies.org để biết thêm làm cách nào chống lại quy chế này, và tìm hiểu xem tiểu bang hay cộng đồng của bạn đang làm gì cho những chính sách về di dân.  Tiếng nói của bạn có sức mạnh giúp cộng đồng bạn mạnh mẽ và thịnh vượng.

Bạn có câu hỏi về trường hợp di dân của bạn hoặc câu hỏi về sử dụng lợi ích công cộng?  Hãy tư vấn một luật sư di dân chuyên nghiệp gần chỗ bạn:

www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory.

Khuyến cáo này được sự hỗ trợ của Protecting Immigrant Families, một chiến dịch toàn quốc để đánh đổ quy chế gánh nặng xã hội của chính quyền Trump.  Để biết thêm thông tin, mời viếng trang mạng www.protectingimmigrantfamllies.org