Nhà bán ở vài thành phố thuộc Orange County giảm

205

Lượng nhà bán ở vài thành phố thuộc Orange County giảm 13.4% so với một năm trước và thấp nhất trong giai đoạn bán nhà từ Tháng Tám năm ngoái đến Tháng Tư, từ năm 2012 đến nay.

Theo nhật báo The Orange County Register, công ty CoreLogic đưa ra thông số bán nhà trong chín tháng từ Tháng Tám năm ngoái đến Tháng Tư năm nay. Theo thông số này, lượng nhà bán ở các thành phố như Aliso Viejo, Dana Point, Laguna Niguel và San Clemente giảm 13.4% trong giai đoạn chín tháng này.

Tại những thành phố này, số nhà bán được trong giai đoạn chín tháng này chỉ có 2,284 so với 2,638 của một năm trước.

CoreLogic còn cho biết giá nhà trung vị của toàn Orange County là $720,000, hoàn toàn không tăng trong giai đoạn chín tháng. Số nhà bán được, tính luôn cũ và mới, chỉ có 22,872 căn so với 27,289 của một năm trước, giảm đến 16.2%

Ở Aliso Viejo với mã ZIP 92656, giá nhà trung vị là $578,750, không tăng từ Tháng Tám, 2018 đến Tháng Tư, 2019. Số nhà bán được là 488 căn so với 600 của một năm trước, giảm 18.7%.

Ở Dana Point với mã ZIP 92624, giá nhà trung vị là $881,250, tăng 0.4% so với một năm trước. Số nhà bán được là 63 căn so với 79 của một năm trước, giảm 20.3%.

Ở Dana Point với mã ZIP 92629, giá nhà trung vị là $900,000, giảm 10.9% so với một năm trước. Số nhà bán được là 344 căn so với 391 của một năm trước, giảm 12%.

Ở Laguna Niguel với mã ZIP 92677, giá nhà trung vị là $791,750, giảm 7.3% so với một năm trước. Số nhà bán được là 688 căn, so với 798 của một năm trước, giảm 13.8%.

Ở San Clemente với mã ZIP 92672, giá nhà trung vị là $1,025,000, tăng 7.3% so với một năm trước. Số nhà bán được là 380 căn, so với 401 của một năm trước, giảm 5.2%.

Ở San Clemente với mã ZIP 92673, giá nhà trung vị là $895,000, giảm 6.8% so với một năm trước. Số nhà bán được là 321 căn so với 369 của một năm trước, giảm 13%. (TL)