Medicare, MediCAL và Medigap

6470

Hỏi: Tôi được 65 tuổi vào Tháng Năm, 2018, đã ghi tên xin Medicare A và B, cũng như mua một chương trình Bảo Hiểm Phụ Medigap vì muốn tự do chọn bác sĩ đi chữa bệnh. Tôi đang được hưởng chương trình giúp trả thêm tiền thuốc (Extra Help Low Income Subsidy). Do đó, tôi đã ghi tên vào một chương trình thuốc Phần D của Medicare từ khi có Medicare đến nay và chỉ trả lệ phí thấp cho chương trình thuốc Phần D.

Tiền hưu SSA của tôi là $700/tháng nhưng tôi vẫn còn đi làm với lợi tức là $1,200/tháng. Vợ tôi đi làm được $400/tháng. Trong nhà băng chúng tôi chỉ có dưới $3000.

Như vây, tôi có thể xin MediCAL được không để thay thế cho Medigap vì lệ phí hàng tháng của bảo hiểm này quá cao, tới $160/tháng?

Cũng cần nói rõ bác sĩ chuyên môn đang chữa trị cho tôi chỉ nhận Medigap chứ không nhân MediCAL.

Ông Q. Nguyễn (Aliso Viejo)

Đáp: Trên nguyên tắc, để  được hưởng MediCAL toàn phần, lợi tức  của gia đình ông gồm hai vợ chồng chỉ tới mức tối đa là $1,682/tháng (năm 2018), và trong nhà băng chỉ có $3000.

Tuy nhiên, khi Sở Xã Hội căn cứ trên lợi tức để quyết định việc ông hội đủ điều kiện hưởng MediCAL toàn phần hay không, họ có thể chỉ tính 1/2 số lương làm việc của ông mà thôi. Nhờ vậy, tổng số lợi tức của ông bao gồm $700 SSA + $600 tiền lương làm việc + $400 tiền lương của vợ = $1,700 và chỉ hơn mức lợi tức tối đa để được MediCAL là $18.

Ông có cơ hội được hưởng MediCAL toàn phần, không có Share Of Cost vì Sở Xã Hội còn có những miễn trừ khác nữa.

MediCAL là chương trình bảo hiểm của tiểu bang California, do chính phủ điều hành, vì vậy, nếu muốn biết chính xác việc ông có đủ điều kiện để hưởng MediCAL hay không, xin liên lạc với Sở Xã Hội ở địa phương cư ngụ để điền đơn xin.

Nếu bác sĩ chuyên môn của ông không nhận MediCAL thì việc ông có MediCAL sẽ không giúp ông trong việc trả 20% sau khi Medicare trả 80%. Ông có thể phải đổi bác sĩ chuyện môn khác, có nhận MediCAL.

Còn muốn tiếp tục đi bác sĩ chuyên môn cũ thì: một là ông phải móc tiền túi ra trả 20%, hai là tiếp tục giữ Medigap và trả lệ phí hàng tháng $160.

Ông cần hiểu rằng, đối với những dịch vụ y tế khác như việc được chăm sóc tại nhà thương, chụp hình quang tuyến hay thử máu… nếu họ nhận Medicare, Medigap hay MediCAL thì khi đòi tiền, Medicare luôn là bảo hiểm chính trả 80%, MediCAL hay Medigap là bảo hiểm thứ ba trả chi phí còn lại.

Yến Tuyết là cố vấn về Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California, làm việc cho chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program) thuộc cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging – Southern California.

Những câu trả lời trong mục này chỉ có tính cách tổng quát. Xin gọi HICAP về trường hợp cá biệt của mình để được cố vấn và hướng dẫn chính xác hơn. Số điện thoại HICAP, đường dây tiếng Việt: (714) 560-0035.

Rất tiếc, văn phòng HICAP chỉ ưu tiên phục vụ cư dân quận Cam mà thôi. Nếu quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin gọi Medicare ở số 1-800-633-4227 hay gọi số 1-800-434-0222  để tìm văn phòng SHIP (State Health Insurance Program) cố vấn Medicare tại địa phương mình cư ngụ.Yến Tuyết