Lịch chiếu kháng di dân tháng 2/2019

577

Vào ngày 12 tháng 1 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 2/2019 như sau:Như vậy là thông tin rất tốt cho 2 tháng đầu 2019. Tất cả các diện đều tăng nhanh so với trước đây. Lịch chiếu kháng tháng 2, 2019 diện F2B đã tăng tận 6 tuần.