Có Medicare diện ‘ăn theo?’

463

Tôi có quốc tịch Mỹ nhưng chỉ đi làm có chín năm ở Mỹ nên vào Tháng Sáu này khi 65 tuổi, SSA cho biết muốn có Medicare, tôi phải mua bảo hiểm này bằng cách trả lệ phí của Phần A là $240/tháng và Phần B là $135.50/tháng.

Hiện vợ tôi 61 tuổi, đang đi làm và có bảo hiểm sở làm nhưng không bao trả cho tôi được nên tôi đang ghi tên với Bảo Hiểm Covered California. Tôi nghe nói khi vợ tôi 62 tuổi vào Tháng Tư, 2020, tôi có thể xin hưởng Medicare với tư cách là người phối ngẫu bằng cách dùng 40 tín chỉ làm việc của cô ấy.

Xin cho biết tôi có bị phạt hay không nếu bây giờ không xin Medicare lúc 65 tuổi? Vì phải mua Medicare nên tôi có thể xin tiếp tục giữ Bảo Hiểm Covered California vì lệ phí của bảo hiểm này ít hơn Medicare hay không?

Đáp: Việc ghi danh vào Phần B hay không của ông khá phức tạp vì ông sẽ có hai chọn lựa:

1-Nếu không muốn bị phạt vì việc ghi danh trễ vào Phần B sau khi 65 tuổi, ông có thể ghi tên vào cả hai Phần A và Phần B trong thời gian từ đây cho đến Tháng Chín, 2019, và trả lệ phí hằng tháng là $380/tháng (một khi ghi danh vào Medicare, chương trình Covered California của ông sẽ tự động chấm dứt).

2-Theo luật về điều kiện được hưởng Bảo Hiểm Y Tế Covered California (còn có tên là Obamacare)  thì bảo hiểm này dành cho những cư dân của California từ 19 đến 64 tuổi mà thôi, do đó trên nguyên tắc, ông không thể tiếp tục hưởng bảo hiểm nói trên khi 65 tuổi vì đã hội đủ điều kiện để xin Medicare cho dù phải mua.

Tuy nhiên, Covered California có dành một biệt lệ (exception to the rule) dành cho những ai không hội đủ 40 tín chỉ làm việc để hưởng Medicare Phần A miễn phí lúc 65 tuổi như trường hợp của ông, bằng cách cho người đó được tiếp tục ở với bảo hiểm này sau khi 65 tuổi, nếu muốn chọn việc tiếp tục hưởng Covered California và không ghi tên xin hưởng Medicare A và B.

Nếu ông chọn giải pháp thứ hai, sang năm, khi vợ ông đủ 62 tuổi, ông có thể xin hưởng Medicare Phần A bằng 40 tín chỉ làm việc của  của vợ ông (nói nôm na là ghi tên Medicare “diện ăn theo”) và sẽ không phải trả lệ phí hằng tháng Phần A nữa. Thế nhưng, ông sẽ phải trả tiền phạt vì ghi danh vào Medicare trễ sau khi được 65 tuổi vào Tháng Sáu năm nay.

Lưu ý, Medicare là một bảo hiểm y tế rất phức tạp từ việc ghi danh khi nào, điều kiện được hưởng bảo hiểm này ra sao… cho nên, khi gần đến tuổi 65, quý độc giả cần tìm hiểu trước những quyền lợi của bảo hiểm này từ những chuyên viên cố vấn về Medicare được huấn luyện và chứng nhận bởi Bộ Cao Niên California thuộc HICAP, một chương trình cung cấp dịch vụ cố vấn vô vụ lợi, miễn phí và khách quan. Hoặc từ cơ quan Medicare số 1-800-633-4227.

Văn phòng chính của Center of Medicare and Medicaid Services (CMS) đặt tại Maryland, miền Đông Hoa Kỳ.

Nhân đây, chúng tôi xin được giải thích thêm một thông tin quan trọng: Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration) là cơ quan chính phủ lo về việc xin thẻ An Sinh Xã Hội, xin trợ cấp hưu trí SSA, trợ cấp bệnh tật SSDI hay trợ cấp an sinh xã hội SSI…

Sở SSA chỉ giúp quý vị điền đơn xin Medicare Phần A và B, hay nhận báo cáo mất thẻ Medicare, nhưng vì không phải là cơ quan chính thức lo về bảo hiểm y tế Medicare, nên họ không thể trả lời cho quý vị những câu hỏi liên quan đến quyền lợi của Medicare như ghi tên vào chương trình Thuốc Phần D, mua bảo hiểm phụ Medigap…

Còn Sở Xã Hội (Department of Social Services – DSS, hay Social Services Agency) là văn phòng nhận và xét đơn xin hưởng bảo hiểm y tế của tiểu bang bang dành cho người có lợi tức thấp có tên là MediCAL, hay trợ cấp thực phẩm CalFresh, hoặc trợ giúp tiền mặt Cash Aid cho già đình nghèo, có con nhỏ, phụ nữ mang thai, người tàn tật.

Xin quý độc giả hiểu rõ để liên lạc cho đúng khi có các nhu cầu riêng biệt và khác nhau. (Yến Tuyết)

Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program – Chương Trình Cố Vấn và Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế), của Cơ Quan Tư Nhân Vô Vụ Lợi Council On Aging – Southern California, có văn phòng ở Irvine.

Những câu trả lời về Medicare của chúng tôi trong mục này chỉ có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân Orange County có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quý vị 24 giờ/ngày, 7 ngày một tuần.

Văn phòng HICAP ưu tiên phục vụ cho cư dân ở Orange County và San Bernardino County mà thôi. Nếu quý độc giả ở ngoài quận hạt này, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.