Các mẫu câu hỏi đường và chỉ đường thông dụng nhất trong tiếng Anh

815

Một số mẫu câu hỏi đường dưới đây sẽ là thứ mà bạn sẽ phải thuộc nằm lòng khi ở một đất nước nói tiếng Anh.

Tự học tiếng Anh,bí kíp học tiếng Anh

Một số mẫu câu hỏi đường:

– Excuse me! How do I get to the… ?: Xin lỗi! Đường đi tới… như thế nào?

– Excuse me! Where’s the …?: Xin lỗi! …. ở đâu?

– Excuse me! Is there a … near here?: Xin lỗi! Có… gần đây không?

– Excuse me! Can you tell me the way to the…?: Xin lỗi! Bạn có thể chỉ cho tôi đường tới….?

Một số cụm từ dùng để chỉ đường:

– Go straight ahead: đi thẳng

– Go along the street: đi dọc con đường này

– Turn left/ right: rẽ trái/ phải

– Take the first/ second turning on the right/ left: rẽ phải/ trái ở ngã rẽ thứ nhất/ thứ hai

– Cross the street: sang đường

– Go past: đi qua

– Go through: đi (xuyên) qua

– Go across: đi cắt ngang qua