BẢN TIN THỊ THỰC THÁNG 12

219

EB-1: Lao động ưu tiên, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5

EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1

EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1, EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.

EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu

EB-5: Khối tạo việc làm, chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Ngày thụ lý đơn: Theo bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không có sẵn, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (Lưu ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây)


Ngày tiếp nhận đơn: để giải quyết tồn đọng hồ sơ bằng cách cho phép những người chờ đến hạn mức visa được nộp hồ sơ (dù chưa được thụ lý đơn). Việc nộp đơn cho phép những người chuyển đổi tình trạng (AOS) được lấy giấy phép làm việc và giấy lưu hành trong khi chờ đợi.

Nghị quyết tiếp tục chương trình EB-5 được ký ngày 28 tháng 9 năm 2018 gia hạn chương trình thí điểm nhà đầu tư nhập cư này cho đến ngày 7 tháng 12 năm 2018. Visa I5 và R5 có thể được cấp cho đến khi kết thúc hoạt động vào ngày 7 tháng 12 năm 2018 và có thể được cấp cho toàn bộ thời hạn hiệu lực. Không visa I5 hoặc R5 nào có thể được cấp ở nước ngoài hoặc hành động cuối cùng được thực hiện khi điều chỉnh các trường hợp trạng thái, sau ngày 7 tháng 12 năm 2018.

Ngày hành động cuối cùng cho các loại I5 và R5 đã được liệt kê là “Hiện tại” cho tháng 12 cho tất cả các quốc gia ngoại trừ Trung Quốc-lục địa và Việt Nam, chịu các ngày hành động cuối cùng cụ thể trong tháng 12. Nếu không có hành động lập pháp kéo dài cho năm 2019, các ngày hành động cuối cùng sẽ ngay lập tức trở thành “Không có sẵn” cho tháng 12 cho tất cả các quốc gia có hiệu lực ngày 8 tháng 12 năm 2018.