100 câu hỏi đáp thi quốc tịch Mỹ [Updated 2018]

286257

100 câu hỏi đáp thi quốc tịch Mỹ 2018 đã cập nhật – 100 câu hỏi thi quốc tịch về công dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền)

PRINCIPLES OF AMERICAN DEMOCRACY


NGUYÊN TÁC CỦA NỀN DÂN CHỦ HOA KỲ1. What is the supreme law of the land?


Luật tối cao của đất nước là gì?


the Constitution


Hiến Pháp


2. What does the Constitution do?


Hiến Pháp thực thi điều gi?


sets up the government

thiết lập chính phủ


defines the government


định rõ chính phủ


protects basic rights of Americans


bảo vệ các quyền cơ bản của người dân Hoa Kỳ


3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words?


Ý niệm của việc tự trị nằm trong ba chữ đầu của Hiến Pháp. Các chữ đó là gì?


Chúng ta [người] Dân


4. What is an amendment?


Tu chính án là gì?


a change (to the Constitution)


một sự thay đổi (trong Hiến Pháp)


an addition (to the Constitution)


một sự thêm (vào Hiến Pháp)


5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?


Chúng ta gọi 10 tu chánh án đầu tiên của Hiến Pháp là gì?


the Bill of Rights


Bàn Tuyên Ngôn Nhân Quyền


6. What is one right or freedom from the First Amendment?*


Một quyền hoặc tự do từ Tu Chính Án thứ nhất là gì?*


speech


ngôn luận


religion


tôn giáo


assembly


hội họp


press


báo chí


petition the government


thỉnh nguyện chính phủ


7. How many amendments does the Constitution have?


Hiến Pháp có bao nhiêu tu chánh án?


twenty-seven (27)


hai mươi bảy (27)


8. What did the Declaration of Independence do?


Bản Tuyên Ngôn Độc Lập có ý nghĩa gì?


announced our independence (from Great Britain)


Tuyên bố độc lập (khỏi Anh Quốc)


declared our independence (from Great Britain)


Công bố độc lập (khỏi Anh Quốc)


said that the United States is free (from Great Britain)


cho biết Hoa Kỳ đã tự do (khỏi Anh Quốc)


9. What are two rights in the Declaration of Independence?


Kể ra Hai quyền trong bản Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?


life


quyền sống


liberty


quyền tự do


pursuit of happiness


quyền theo đuổi hạnh phúc


10. What is freedom of religion?


Tự do tôn giáo là gì?


You can practice any religion, or not practice a religion.


Quý vị có thể theo bất cứ tôn giáo nào, hoặc không theo tôn giáo nào.


11. What is the economic system in the United States?*


Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ là gì?*


capitalist economy


kinh tế tư bản


market economy


kinh tế thị trường


12. What is the “rule of law”?


“Thượng tôn luật pháp” là gì?


Everyone must follow the law.


Mọi người đều phải tuân theo luật pháp.


Leaders must obey the law.


Các người lãnh đạo đều phải tuân theo luật pháp.


Government must obey the law.


Chính quyền phải tuân theo luật pháp.


No one is above the law.


Không ai được vượt qua pháp luật cả.


SYSTEM OF GOVERNMENT


HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN


13. Name one branch or part of the government.*


Cho biết một ngành hay phần của chính phủ.*


Congress


Quốc Hội


legislative


lập pháp


President


Tổng Thống


executive


hành pháp


the courts


các tòa án


judicial


tư pháp


14. What stops one branch of government from becoming too powerful?


Điều gì ngăn chặn một ngành công quyền trở nên quá nhiều quyền lực?


checks and balances


kiểm soát lẫn nhau


separation of powers


phân quyền


15. Who is in charge of the executive branch?


Ai phụ trách hành pháp?


the President


Tổng Thống


16. Who makes federal laws?


Ai lập ra luật liên bang?


Congress


Quốc Hội


Senate and House (of Representatives)


Thượng và Hạ Nghị Viện


(U.S. or national) legislature


Cơ quan Lập Pháp (của Liên Bang hay Quốc Gia)


17. What are the two parts of the U.S. Congress?*


Hai phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì?*


the Senate and House (of Representatives)


Thượng và Hạ Nghị Viện


18. How many U.S. Senators are there?


Có bao nhiêu Thượng Nghị Sĩ Liên Bang?


one hundred (100)


một trăm (100)


19. We elect a U.S. Senator for how many years?


Chúng ta bầu Thượng Nghị Sĩ cho bao nhiêu năm?


six (6)


sáu (6)20. Who is one of your state’s U.S. Senators now?*


Hiện nay ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?*


Answers will vary. [District of Columbia residents and residents of U.S. territories should answer that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.]


Câu trả lời thay đổi tùy tiểu bang. [Cư dân ở thủ đô Washington, D.C. và cư dân ở các lãnh thổ Hoa Kỳ trả lời là DC hoặc lãnh thổ mình ở không có thượng-nghị-sĩ.]


21. The House of Representatives has how many voting members?


Hạ Nghị Viện có bao nhiêu dân biểu?


four hundred thirty-five (435)


bốn trăm ba mươi lăm (435)


22. We elect a U.S. Representative for how many years?


Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm?


two (2)


hai năm (2)


23. Name your U.S. Representative.


Cho biết tên vị dân biểu của bạn.


Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or Resident Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no (voting) Representatives in Congress.]


Câu trả lời sẽ thay đổi tùy nơi. [Cư dân ở các nơi có Đại Biểu “không có quyền biểu quyết” hoặc Đại Biểu Thường Trú có thể nói tên người đó. Cũng có thể trả lời là vùng đó không có đại diện có quyền biểu quyết tại Quốc Hội.]


24. Who does a U.S. Senator represent?


Thượng nghị sĩ đại diện ai?


all people of the state


Tất cả người dân trong tiểu bang


25. Why do some states have more Representatives than other states?


Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác?


(because of) the state’s population


(Vì) dân số tiểu bang đó


(because) they have more people


(Vì) tiểu bang đó đông dân hơn


(because) some states have more people


(Vì) một số tiểu bang đông dân hơn tiểu bang khác


26. We elect a President for how many years?


Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?


four (4)


Bốn (4) năm


27. In what month do we vote for President?*


Bầu Tổng Thống vào tháng nào?*


November


Tháng Mười Một


28. What is the name of the President of the United States now?*


Hiện nay tên Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?*


Donald J. Trump


Donald Trump


Trump


29. What is the name of the Vice President of the United States now?


Hiện nay tên Phó Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?


Michael R. Pence


Mike Pence


Pence


30. If the President can no longer serve, who becomes President?


Nếu Tổng Thống không thể làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống?


the Vice President


Phó Tổng Thống


31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President?


Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không thể làm việc được nữa, ai sẽ thay thế?


the Speaker of the House


Chủ Tịch Hạ Nghị Viện


32. Who is the Commander in Chief of the military?


Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội?


the President


Tổng Thống


33. Who signs bills to become laws?


Ai sẽ ký dự thảo luật thành luật?


the President


Tổng Thống


34. Who vetoes bills?


Ai có quyền phủ quyết các dự luật?


the President


Tổng Thống


35. What does the President’s Cabinet do?


Nội các của Tổng Thống làm gì?


advises the President


Cố vấn cho Tổng Thống


36. What are two Cabinet-level positions?


Kể ra Hai chức vụ trong hàng nội các.


Secretary of Agriculture


Bộ Trưởng Nông Nghiệp


Secretary of Commerce


Bộ Trưởng Thương Mại


Secretary of Defense


Bộ Trưởng Quốc Phòng


Secretary of Education


Bộ Trưởng Giáo Dục


Secretary of Energy


Bộ Trưởng Năng Lượng


Secretary of Health and Human Services


Bộ Trưởng Y Tế và Phục Vụ Nhân Sinh


Secretary of Homeland Security


Bộ Trưởng Nội An


Secretary of Housing and Urban Development


Bộ Trưởng Gia Cư và Phát Triển Đô Thị


Secretary of the Interior


Bộ Trưởng Nội Vụ


Secretary of Labor


Bộ Trưởng Lao Động


Secretary of State


Bộ Trưởng Ngoại Giao


Secretary of Transportation


Bộ Trưởng Giao Thông


Secretary of the Treasury


Bộ Trưởng Ngân Khố hay Tài Chính


Secretary of Veterans Affairs


Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh


Attorney General


Bộ Trưởng Tư Pháp


Vice President


Phó Tổng Thống


37. What does the judicial branch do?


Ngành tư pháp làm gì?


reviews laws


xét duyệt pháp luật


explains laws


giải thích luật pháp Hoa Kỳ


resolves disputes (disagreements)


giải quyết tranh chấp (bất đồng)


decides if a law goes against the Constitution


quyết định xem luật có đi ngược lại hiến pháp không


38. What is the highest court in the United States?


Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là gì?


the Supreme Court


Tối Cao Pháp Viện


39. How many justices are on the Supreme Court?


Có bao nhiêu thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện?


nine (9)


Chín (9)40. Who is the Chief Justice of the United States now?


Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện?


John Roberts (John G. Roberts, Jr.)


41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government?


Theo Hiến Pháp, chánh phủ liên bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ liên bang là?


to print money


in tiền


to declare war


tuyên chiến


to create an army


lập quân đội


to make treaties


ký các hiệp ước


42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?

Theo Hiến Pháp, chánh phủ tiểu bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ tiểu bang là?


provide schooling and education


cung cấp trường học và giáo dục


provide protection (police)


bảo vệ dân chúng (cảnh sát)


provide safety (fire departments)


bảo vệ an toàn (các sở cứu hỏa)


give a driver’s license


cấp bằng lái xe


approve zoning and land use


chấp thuận chia vùng và chấp thuận cách xử dụng đất đai


43. Who is the Governor of your state now?


Thống Đốc tiểu bang hiện nay của bạn tên gì?


Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. does not have a Governor.]


Câu trả lời tùy tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng thủ đô DC không có Thống Đốc.]


44. What is the capital of your state?*


Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*


Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.]


Câu trả lời tùy theo tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng DC không phải là một tiểu bang và không có thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ phải cho biết thủ phủ của vùng lãnh thổ hải ngoại này.]


45. What are the two major political parties in the United States?*


Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?*


Democratic and Republican


Dân Chủ và Cộng Hòa


46. What is the political party of the President now?


Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào?


Republican (Party)


Đảng Cộng Hòa


47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?


Chủ Tịch Hạ Viện hiện thời tên gì?


Paul D. Ryan


(Paul) Ryan


RIGHTS AND RESPONSIBILITIES


QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM


48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.


Có bốn tu chính án Hiến Pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra Một trong các thứ đó.


Citizens eighteen (18) and older (can vote).


Công dân từ 18 tuổi trở lên (có thể bầu cử).


You don’t have to pay (a poll tax) to vote.


Không phải trả (thuế bầu cử) để được bầu.


Any citizen can vote. (Women and men can vote.)


Bất cứ công dân nào cũng được bầu (phụ nữ và nam giới đều được bầu).


A male citizen of any race (can vote).


Nam giới của bất cứ chủng tộc nào (cũng đều được bầu).


49. What is one responsibility that is only for United States citizens?*


Một trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì?*


serve on a jury


phục vụ trong bồi thẩm đoàn


vote in a federal election


đi bầu trong bầu cử liên bang


50. Name one right only for United States citizens.


Cho biết một quyền của riêng công dân Hoa Kỳ.


vote in a federal election


tham gia bầu cử cấp liên bang


run for federal office


ứng cử chức vụ liên bang


51. What are two rights of everyone living in the United States?


Cho biết hai quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ?


freedom of expression


tự do phát biểu ý kiến


freedom of speech


tự do ngôn luận


freedom of assembly


tự do hội họp


freedom to petition the government


tự do thỉnh nguyện chính quyền


freedom of religion


tự do tôn giáo


the right to bear arms


quyền mang vũ khí tự vệ


52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?


Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành (Pledge of Allegiance), chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì?


the United States


Hoa Kỳ


the flag


Quốc kỳ


53. What is one promise you make when you become a United States citizen?


Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, một trong những lời hứa của bạn là gì?


give up loyalty to other countries


từ bỏ sự trung thành với các quốc gia khác


defend the Constitution and laws of the United States


bảo vệ Hiến Pháp và luật lệ Hoa Kỳ


obey the laws of the United States


tuân hành luật pháp của Hoa Kỳ


serve in the U.S. military (if needed)


phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ (nếu cần)


serve (do important work for) the nation (if needed)


phục vụ (công việc quan trọng cho) quốc gia (nếu cần)


be loyal to the United States


trung thành với Hoa Kỳ


54. How old do citizens have to be to vote for President?*


Công dân phải bao nhiêu tuổi mới được bầu Tổng Thống?*


eighteen (18) and older


Mười Tám (18) và hơn


55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?


Có hai cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào?


vote


bầu cử


join a political party


tham gia một đảng phái chính trị


help with a campaign


tham dự vào một cuộc vận động tranh cử


join a civic group


gia nhập đoàn thể công dân


join a community group


gia nhập vào đoàn thể động cộng đồng


give an elected official your opinion on an issue


đóng góp ý kiến về một vấn đề với một vị dân cử


call Senators and Representatives


gọi điện thoại cho thượng nghị sĩ và dân biểu


publicly support or oppose an issue or policy


công khai ủng hộ hoặc phản đối một vấn đề hay chính sách nào đó


run for office


tranh cử


write to a newspaper


góp ý kiến trên một tờ báo


56. When is the last day you can send in federal income tax forms?*


Ngày cuối cùng có thể nạp tờ khai thuế cho liên bang là?*


April 15


15 Tháng Tư


57. When must all men register for the Selective Service?


Khi nào tất cả nam giới phải ghi tên cho Sở Quân Vụ (Selective Service)?


at age eighteen (18)


ở tuổi mười tám (18)


between eighteen (18) and twenty-six (26)


ở giữa tuổi mười tám (18) và hai mươi sáu (26)


COLONIAL PERIOD AND INDEPENDENCE


THỜI KỲ THUỘC ĐỊA VÀ ĐỘC LẬP


58. What is one reason colonists came to America?


Một trong những lý do khiến người di dân thời thuộc địa tới Mỹ Châu là gì?


freedom


tự do


political liberty


tự do chính trị


religious freedom


tự do tôn giáo


economic opportunity


cơ hội kinh tế


practice their religion


hành xử tôn giáo của mình


escape persecution


tránh sự áp bức


59. Who lived in America before the Europeans arrived?


Những ai sống tại Mỹ trước khi người Âu Châu tới?


American Indians


Thổ dân châu Mỹ


Native Americans


Thổ dân Hoa Kỳ60. What group of people was taken to America and sold as slaves?


Nhóm người nào được mang tới Mỹ Châu và bán làm nô lệ?


Africans


người Phi Châu


people from Africa


người từ Phi Châu


61. Why did the colonists fight the British?


Tại sao những người thuộc địa chống lại người Anh?


because of high taxes (taxation without representation)


vì thuế má cao (phải đóng thuế mà không có người đại diện)


because the British army stayed in their houses (boarding, quartering)


vì quân đội Anh đồn trú trong nhà của họ (ở trọ, làm trại binh)


because they didn’t have self-government


vì người di dân thời thuộc địa không có chính quyền tự trị


62. Who wrote the Declaration of Independence?


Ai viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?


(Thomas) Jefferson


63. When was the Declaration of Independence adopted?


Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được thông qua lúc nào?


July 4, 1776


4 Tháng Bảy 1776


64. There were 13 original states. Name three.


Có 13 tiểu bang nguyên thủy. Cho biết ba tiểu bang.


New Hampshire


Massachusetts


Rhode Island


Connecticut


New York


New Jersey


Pennsylvania


Delaware


Maryland


Virginia


North Carolina


South Carolina


Georgia


65. What happened at the Constitutional Convention?


Việc gì xảy ra tại Đại Hội Lập Hiến (Constitutional Convention)?


The Constitution was written.


Soạn thảo Hiến Pháp.


The Founding Fathers wrote the Constitution.


Các nhà lập quốc soạn thảo Hiến Pháp.


66. When was the Constitution written?


Hiến Pháp được soạn thảo khi nào?


1787


67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers.

Các bài tham luận gọi là Federalist Papers ủng hộ việc thông qua Hiến Pháp Hoa Kỳ. Kể tên một trong những người viết tham luận.


(James) Madison


(Alexander) Hamilton


(John) Jay


Publius


68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?


Một việc gì làm Benjamin Franklin nổi tiếng?


U.S. diplomat


nhà ngoại giao Hoa Kỳ


oldest member of the Constitutional Convention


thành viên già nhất của Đại Hội Lập Hiến


first Postmaster General of the United States


Tổng Giám Đốc Bưu Điện đầu tiên của Hoa Kỳ


writer of “Poor Richard’s Almanac”


tác giả cuốn “Poor Richard’s Almanac”


started the first free libraries


khởi công xây các thư viện miễn phí đầu tiên của Hoa Kỳ


69. Who is the “Father of Our Country”?


Ai được gọi là cha đẻ của nước Mỹ?


(George) Washington


70. Who was the first President?*


Ai là Tổng Thống đầu tiên?*


(George) Washington


1800s


NHỮNG NĂM 1800


71. What territory did the United States buy from France in 1803?


Hoa Kỳ mua địa hạt nào của Pháp vào năm 1803?


the Louisiana Territory


Địa hạt Louisiana


Louisiana


Louisiana


72. Name one war fought by the United States in the 1800s.


Tên một trong những cuộc chiến Hoa Kỳ tham chiến những năm 1800.


War of 1812


Chiến tranh 1812


Mexican-American War


Chiến tranh Hoa Kỳ – Mexico(Mễ)


Civil War


Nội chiến


Spanish-American War


Chiến tranh Hoa Kỳ – Tây Ban Nha


73. Name the U.S. war between the North and the South.


Tên gọi của cuộc chiến trên đất Hoa Kỳ giữa miền Bắc và miền Nam là gì.


the Civil War


Nội chiến


the War between the States


Chiến tranh giữa các Tiểu Bang


74. Name one problem that led to the Civil War.


Cho biết một vấn đề đưa tới cuộc nội chiến.


slavery


vấn đề nô lệ


economic reasons


các vấn đề kinh tế


states’ rights


quyền lợi của các tiểu bang


75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?*


Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln làm là gì?*


freed the slaves (Emancipation Proclamation)


giải phóng nô lệ (Tuyên Ngôn Giải Phóng)


saved (or preserved) the Union


giải cứu (hoặc bảo tồn) đoàn kết Quốc Gia


led the United States during the Civil War


lãnh đạo Hoa Kỳ trong Cuộc Nội Chiến


76. What did the Emancipation Proclamation do?


Tuyên Ngôn Giải Phóng làm gì?


freed the slaves


giải phóng nô lệ


freed slaves in the Confederacy


giải phóng nô lệ thuộc tập hợp (nhóm) các tiểu bang ly khai miền Nam


freed slaves in the Confederate states


giải phóng nô lệ ở các tiểu bang miền Nam


freed slaves in most Southern states


giải phóng nô lệ ở đa số các tiểu bang miền Nam


77. What did Susan B. Anthony do?


Bà Susan B. Anthony làm gì?


fought for women’s rights


tranh đấu cho quyền phụ nữ


fought for civil rights


tranh đấu cho dân quyền


RECENT AMERICAN HISTORY AND OTHER IMPORTANT HISTORICAL INFORMATION


LỊCH SỬ ĐƯƠNG ĐẠI CỦA HOA KỲ VÀ NHỮNG THÔNG TIN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG KHÁC


78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*


Cho biết một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào thập niên 1900.*


World War I


Thế Chiến Thứ Nhất


World War II


Thế Chiến Thứ Hai


Korean War


Chiến Tranh Cao Ly (Triều Tiên)


Vietnam War


Chiến Tranh Việt Nam


(Persian) Gulf War


Chiến tranh Vùng Vịnh (Ba Tư)


79. Who was President during World War I?


Ai là Tổng Thống trong Thế Chiến Thứ Nhất?


(Woodrow) Wilson80. Who was President during the Great Depression and World War II?


Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ Hai?


(Franklin) Roosevelt


81. Who did the United States fight in World War II?


Trong Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ chiến đấu chống các nước nào?


Japan, Germany, and Italy


Nhật Bản, Đức và Ý


82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?


Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông đã chiến đấu trong cuộc chiến nào?


World War II


Thế Chiến Thứ Hai


83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?


Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì?


Communism


Chủ Nghĩa Cộng Sản


84. What movement tried to end racial discrimination?


Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc?


civil rights (movement)


(phong trào) dân quyền


85. What did Martin Luther King, Jr. do?*


Martin Luther King, Jr. đã làm gì?*


fought for civil rights


tranh đấu cho dân quyền


worked for equality for all Americans


hoạt động nhằm mang lại bình đẳng cho mọi người Mỹ


86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States?


Biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ?


Terrorists attacked the United States.


Bọn khủng bố tấn công Hoa Kỳ.


87. Name one American Indian tribe in the United States.


Kể tên một bộ lạc da đỏ tại Mỹ.


[USCIS Officers will be supplied with a list of federally recognized American Indian tribes.]


[Phỏng vấn viên USCIS sẽ được cung cấp một danh sách các bộ lạc da đỏ được liên bang công nhận.]


Cherokee


Navajo


Sioux


Chippewa


Choctaw


Pueblo


Apache


Iroquois


Creek


Blackfeet


Seminole


Cheyenne


Arawak


Shawnee


Mohegan


Huron


Oneida


Lakota


Crow


Teton


Hopi


Inuit


INTEGRATED CIVICS


TỔNG HỢP VỀ KIẾN THỨC CÔNG DÂN


88. Name one of the two longest rivers in the United States.


Cho biết một trong hai con sông dài nhất ở Hoa Kỳ.


Missouri (River)


Mississippi (River)


89. What ocean is on the West Coast of the United States?


Biển nào ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ?


Pacific (Ocean)


Thái Bình Dương


90. What ocean is on the East Coast of the United States?


Biển nào ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ?


Atlantic (Ocean)


Đại Tây Dương


91. Name one U.S. territory.


Cho biết một lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ.


Puerto Rico


U.S. Virgin Islands


Quần Đảo Virgin


American Samoa


Đảo Samoa


Northern Mariana Islands


Quần Đảo Bắc Mariana


Guam


Đảo Guam


92. Name one state that borders Canada.


Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Canada.


Maine


New Hampshire


Vermont


New York


Pennsylvania


Ohio


Michigan


Minnesota


North Dakota


Montana


Idaho


Washington


Alaska


93. Name one state that borders Mexico.


Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Mexico.


California


Arizona


New Mexico


Texas


94. What is the capital of the United States?*


Thủ đô của Hoa Kỳ tên gì?*


Washington, D.C.


95. Where is the Statue of Liberty?*


Tượng Nữ Thần Tự Do ở đâu?*


New York (Harbor)


(Hải Cảng) New York


Liberty Island


Đảo Liberty


[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]


[Cũng chấp nhận nếu trả lời là New Jersey, gần thành phố New York và trên sông Hudson.]


96. Why does the flag have 13 stripes?


Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 13 lằn gạch?


because there were 13 original colonies


vì có 13 tiểu bang thuộc địa đầu tiên


because the stripes represent the original colonies


bởi vì các lằn này tượng trưng cho 13 tiểu bang thuộc địa đầu tiên


97. Why does the flag have 50 stars?*


Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao?*


because there is one star for each state


bởi vì mỗi tiểu bang có một ngôi sao


because each star represents a state


bởi vì mỗi ngôi sao tượng trưng cho một tiểu bang


because there are 50 states


bởi vì có 50 tiểu bang


98. What is the name of the national anthem?


Tên bài quốc ca Hoa Kỳ là gì?


The Star-Spangled Banner


99. When do we celebrate Independence Day?*


Ngày nào là ngày Lễ Độc Lập?*


July 4


4 Tháng Bẩy


100. Name two national U.S. holidays.


Cho biết hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ.


New Year’s Day


Tết Tây


Martin Luther King, Jr. Day


Ngày Sinh của Martin Luther King, Jr.


Presidents’ Day


Ngày Các Tổng Thống


Memorial Day


Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day)


Independence Day


Lễ Độc Lập (Independence Day)


Labor Day


Lễ Lao Động (Labor Day)


Columbus Day


Ngày Tưởng Niệm Columbus


Veterans Day


Ngày Cựu Chiến Binh (Veterans Day)


Thanksgiving


Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)


Christmas


Lễ Giáng Sinh